Tom 16/17 2019/2020
Recenzje

Teoria ewolucji oczyma prawnika oglądana: Phillip E. Johnson, Darwin przed sądem, przeł. Patrycja Drygas, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2020, s. 240

Opublikowane 20.01.2022 — zaktualizowane 24.02.2023

Wersje

Jak cytować

Kilian, Krzysztof J. “Teoria Ewolucji Oczyma Prawnika oglądana: Phillip E. Johnson, Darwin Przed sądem, przeł. Patrycja Drygas, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2020, S. 240”. 2022. Filozoficzne Aspekty Genezy , Feb. 2023, pp. 209-35, https://doi.org/10.53763/fag.2019-2020.16-17.8.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

 1. Bernstein Richard J., Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1983.
 2. Borczyk Bartosz, Dlaczego teoria ewolucji jest ważna, w: Krajna, Ryk i Sujak-Lesz (red.), Problemy dydaktyki fizyki…, s. 89-115, https://linkd.pl/pkfkm [13.05.2020].
 3. Born Max, Born Hedwig and Einstein Albert, The Bohr-Einstein Letters. Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916 to 1955 with commentaries by Max Born, The Macmillan Press Ltd., London 1971.
 4. Budzyńska-Daca Agnieszka i Kwosek Jacek, Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. Bylica Piotr, Kilian Krzysztof J., Piotrowski Robert i Sagan Dariusz (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 6. Darwin Karol, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła wybrane, t. 2, przeł. Szymon Dickstein i Józef Nusbaum, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
 7. Duhem Pierre, Kilka refleksji na temat fizyki eksperymentalnej, przeł. Monika Sakowska, w: Szlachcic (oprac.), Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu…, s. 17-52.
 8. Feigl Herbert, Beyond Peaceful Coexistence, w: Stuewer (ed.), Historical and Philosophical Perspectives…, s. 3-11, https://tiny.pl/tm73v [11.05.2020].
 9. Feyerabend Paul K., Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, w: Radner and Winokur, Analyses of Theories and Methods…, s. 17-130.
 10. Feyerabend Paul K., Outline of a Pluralistic Theory of Knowledge and Action, w: Feyerabend, Philosophical Papers. Vol. 3…, s. 104-111.
 11. Feyerabend Paul K., Philosophical Papers. Vol. 3. Knowledge, Science and Relativism, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 12. Feyerabend Paul K., Przeciw metodzie, przeł. Stefan Wiertlewski, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1996.
 13. Feyerabend Paul K., Zabijanie czasu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 14. Frank Phillip G., The Validation of Scientific Theories, The Beacon Press, Boston 1956.
 15. Frank Phillip G., The Variety of Reasons for the Acceptance of Scientific Theories, w: Frank, The Validation of Scientific Theories…, s. 3-28.
 16. Gould Stephen Jay, Darwinism Defined: The Difference Between Fact and Theory, Discover 1987, vol. 8, no. 1, s. 64-70.
 17. Harman Gilbert H., The Inference to the Best Explanation, The Philosophical Review 1965, vol. 74, no. 1, s. 88-95.
 18. Jodkowski Kazimierz, Darwinowska teoria ewolucji jako teoria filozoficzna, w: Konstańczak i Turowski (red.), Filozofia jako mądrość bycia…, s. 17-23, https://tiny.pl/q3m56 [19.04.2020].
 19. Jodkowski Kazimierz, Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 241-269, https://tiny.pl/q3m54 [03.04.2020].
 20. Jodkowski Kazimierz, Metafizyczne opowieści nauki jako fundament pluralizmu naukowego, w: Johnson, Wielka metafizyczna opowieść nauki…, s. 74-85, https://tiny.pl/q3m5p [16.05.2020].
 21. Jodkowski Kazimierz, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm kreacjonizm, Realizm, Racjonalność, Relatywizm, t. 35, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 22. Jodkowski Kazimierz, Niedocenianie filozofii. Błąd Phillipa E. Johnsona, Na Początku… 2002, nr 1-2 (151-152), s. 14-19, https://tiny.pl/trsgk [16.05.2020].
 23. Jodkowski Kazimierz, W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu, Filozofia Nauki 2001, nr 2, s. 7-18, https://linkd.pl/pkecz [05.04.2020].
 24. Johnson Paul, Historia świata (od roku 1917), przekład zespół tłumaczy Wydawnictwa Wers z Wrocławia, Polonia Book Fund Ltd., London 1989.
 25. Johnson Phillip E., Darwin przed sądem, przeł. Patrycja Drygas, Seria Inteligentny Projekt, Fundacja En Arche, Warszawa 2020.
 26. Johnson Phillip E., Wielka metafizyczna opowieść nauki (z posłowiem Kazimierza Jodkowskiego), przeł. Piotr Bylica, Archiwum Na Początku…, z. 13, Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne, Warszawa 2003.
 27. Josephson John R., Abduction-Prediction Model of Scientific Inference Reflected in a Prototype System for Model-Based Diagnosis, Philosophica 1998, vol. 61, no. 1, s. 9-17, https://linkd.pl/pkedm [10.04.2020].
 28. Kilian Krzysztof J., Argumenty na rzecz naturalizmu jako epistemicznego układu odniesienia, Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15, s. 7-69, https://tiny.pl/txgnc [19.04.2020].
 29. Kilian Krzysztof J., Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 137-190, https://tiny.pl/g2zqn [25.04.2020].
 30. Koertge Noretta, Review of Science in a Free Society, The British Journal for the Philosophy of Science 1980, vol. 31, no. 4, s. 385-390.
 31. Konstańczak Stefan i Turowski Tomasz (red.), Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 32. Koterski Artur, Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 33. Koterski Artur (wybór, posłowie i opracowanie), Spór o zdania protokolarne, Erkenntnis i Analysis 1932-1940, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 34. Krajna Andrzej, Ryk Leszek i Sujak-Lesz Krystyna (red.), Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 35. Kuhn Thomas S., Postscriptum (1969), w: Kuhn, Struktura rewolucji naukowych…, s. 301-360.
 36. Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. Helena Ostromęcka i Justyna Nowotniak, Aletheia, Warszawa 2001.
 37. Lakatos Imre, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, w: Lakatos, Pisma z filozofii…, s. 3-169.
 38. Lakatos Imre, Pisma z filozofii nauk empirycznych, przeł. Wojciech Sady, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 39. Lenin Włodzimierz I., Dzieła. Tom 14. 1908 (Materializm a empiriokrytycyzm), przekład (anonimowy) z czwartego wydania rosyjskiego przygotowanego przez Instytut Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP(b), Książka i Wiedza, Warszawa 1955.
 40. Nagel Thomas, Public Education and Intelligent Design, Philosophy & Public Affairs 2008, vol. 36, no. 2, s. 187-205.
 41. Neurath Otto, Pseudoracjonalizm falsyfikacji, w: Koterski (wybór, posłowie i opracowanie) Spór o zdania protokolarne…, s. 153-164.
 42. Parascandalo Renato and Hösle Vittorio, Three Interviews with Paul K. Feyerabend, Teleos. A Quarterly Journal of Critical Thought 1995, no. 102, s. 115-148.
 43. Poincaré Henri, Nauka i Hypoteza, przeł. Mieczysław Horwitz, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa — Lwów 1908.
 44. Poincaré Henri, Wartość nauki, przeł. Ludwik Silberstein, Nakład Jakóba Mortkowicza, G. Centnerszwer i Ska, Księgarnia H. Altenberga, Warszawa — Lwów 1908.
 45. Polanyi Michael, The Republic of Science: Its Political and Economic Theory, Minerva 2000, vol. 38, s. 1-32 (przedruk z: Minerva 1962, vol. 1, s. 54-73), https://tiny.pl/thtm3 [11.05.2020].
 46. Popper Karl R., Dwa oblicza zdrowego rozsądku. Argument w obronie zdroworozsądkowego realizmu i przeciwko zdroworozsądkowej teorii wiedzy, w: Popper, Wiedza obiektywna…, s. 50-119.
 47. Popper Karl R., Logika, fizyka i historia – pogląd realistyczny, w: Popper, Wiedza obiektywna…, s. 363-406.
 48. Popper Karl R., Logika odkrycia naukowego, przeł. Urszula Niklas, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1979.
 49. Popper Karl R., Natural Selection and the Emergence of Mind, Dialectica 1978, vol. 32, no. 3-4, s. 149-186.
 50. Popper Karl R., Nędza historycyzmu, przeł. Stanisław Żerski, Wydawnictwo KRĄG, Warszawa 1984.
 51. Popper Karl R., Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, przeł. Adam Chmielewski, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1997.
 52. Popper Karl R., O chmurach i zegarach. Zarys teorii racjonalności i wolności człowieka, w: Wiedza obiektywna…, s. 266-324.
 53. Popper Karl R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. Adam Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 54. Radner Michael and Winokur Stephen, Analyses of Theories and Methods of Physics and Psychology, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 4, University of Minnesota Press, Minneapolis 1970.
 55. Sady Wojciech, Czego Kazimierz Jodkowski nie dostrzega, jeśli o odkrycia naukowe chodzi?, w: Bylica, Kilian, Piotrowski i Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia…, s. 59-64, https://tiny.pl/t9gws [11.05.2020].
 56. Shapiro Robert, Origins. A Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth, Bantam New Age, Toronto 1987.
 57. Stuewer Roger H. (ed.), Historical and Philosophical Perspectives of Science, Minnesota Studies in the Philosophy of Science 1970, vol. 5.
 58. Szlachcic Krzysztof (oprac.), Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 59. Waismann Friedrich, Was ist logische Analyse?“, The Journal of Unified Science (Erkenntnis) 1939/1940, vol. 8, s. 265-289.
 60. Wilkins John, Defining Evolution, Reports of the National Center for Science Education 2001, vol. 21, no. 1-2, https://ncse.ngo/defining-evolution [04.04.2020].
 61. Wilson Edward, O naturze człowieka, przeł. Barbara Szacka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.