O czasopiśmie

Czasopismo Filozoficzne Aspekty Genezy (tytuł angielski: Philosophical Aspects of Origin) (ISSN 2299-0356) funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od 2022 roku czasopismo funkcjonuje jako półrocznik. Jest to wąskotematyczne, specjalistyczne internetowe czasopismo filozoficzne. Od samego początku Filozoficzne Aspekty Genezy zapewniają wolny dostęp do wszystkich opublikowanych na stronie czasopisma tekstów. Publikowane teksty dotyczą problematyki genezy – Wszechświata, pierwszego życia, późniejszych form życia, człowieka, psychiki, świadomości, języka, teorii naukowych, religii itp. Profil czasopisma obejmuje również filozoficzne bądź metodologiczne rozważania nad teoriami lub poglądami dotyczącymi problemu genezy. Więcej...

 

Wynagrodzenia dla autorów

Jako jedno z nielicznych w Polsce, czasopismo Filozoficzne Aspekty Genezy oferuje wynagrodzenie za teksty, które zostaną przyjęte do druku. Kwota brutto w przypadku artykułów oryginalnych wynosi maksymalnie 5000 zł, recenzji – do 1000 zł. Propozycja recenzji musi być wcześniej skonsultowana z Redakcją (w tej sprawie należy pisać na adres: info@fag.ifil.uz.zgora.pl). Gwarancją opublikowania tekstu jest uzyskanie akceptacji Redakcji. Więcej...

Ogłoszenia

Aktualny numerTom 19, Numer 2 (2022):

Opublikowane 18 sierpień 2022

Opis numeru

 

Najnowszy tekst 

Bradley Monton w liście do redakcji zatytułowanym „How Can an Atheist Defend Intelligent Design” wspomina swoje intelektualne utarczki z ludźmi ze środowiska naukowego, którzy nie byli w stanie zrozumieć, że można poważnie traktować teorię inteligentnego projektu nie będąc jej zwolennikiem. Czytaj tekst...

 

Pozostałe teksty

Hicham Jakha, w recenzji książki Janet Levin The Metaphysics of Mind [Metafizyka umysłu] (Cambridge University Press, Cambridge – New York 2022),... Więcej

Spis treści

Listy do Redakcji

Recenzje

Wyświetl wszystkie wydania